Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb

01.03.2023.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb

UR.BROJ: 205-1/23
U Zagrebu, 15.02.2023.
 Na temelju članka  41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 204. i 205. stavka 1. i 2.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22) te članaka  38. i 39. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“  na temelju Odluke od 15. veljače 2023. godine raspisuje

 
N A T J E Č A J
 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
 
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije,  politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom,
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 4. hrvatsko državljanstvo,
 5. protiv koje se ne vodi kazneni postupak (što dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-građani ne starijim od 30 dana od dana objave ovog Natječaja)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.
 
Kandidati za ravnatelja/ravnatljicu podnose pisanu prijavu na natječaj. Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti (izvornik ili preslika):
 
 • vlastoručno potpisani životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslik osobne iskaznice ili putovnice)
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o  poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja,  ne stariji od mjesec dana
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave ovog Natječaja, izvornik)
 • kandidati/kinje prijavi prilažu opisanu viziju, misiju i ciljeve razvoja ustanove za mandatno razdoblje
 • vlastoručno potpisani obrazac o vjerodostojnosti podataka danih u prijavi kojim se dokazuje njihova istinitost i vjerodostojnost (obrazac će biti objavljen na mrežnoj stranici Malog doma – Zagreb uz natječaj)
 • ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 
Dokaze o nepostojanju zapreke iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi, Dnevni centar će pribaviti po službenoj dužnosti.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf)
 
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene na https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidat/kinja koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona, smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može  upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Priložene isprave dostavljaju se u izvorniku ili preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
 
Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor, a mogu biti pozvani i na testiranje. O vremenu usmenog razgovora/testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte i telefonski, nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije.
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
 
Podnošenjem prijave kandidati/kandidatkinje daju privolu Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“ za obradu osobnih podataka  isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidati i kandidatkinje koji se prijave na natječaj prijavom na natječaj daju privolu da se, u slučaju da budu imenovani ravnateljem/ravnateljicom Centra, njihovo ime i prezime te zvanje objave na web stranici Centra te navedeni podaci dostave svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Matka Baštijana 1 d, 10000 Zagreb osobno ili preporučenom poštom s povratnicom  s naznakom: ''Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra – ne otvarati'', u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Dnevnog centra.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“ zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.
Ako se na objavljeni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.
 
Kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na adresu koju navedu u prijavi.
 
 
 
                                                                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća
                     Dnevnog centra za rehabilitaciju djece
i mladeži „Mali dom – Zagreb“:
Sanda Vrljičak
 

Vrh