Natječaj - radni terapeut/kinja

24.05.2024.
Natječaj - radni terapeut/kinja

 
Sukladno Pravilniku o radu i Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb te Suglasnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom KLASA: 554-01/24-003/2, URBROJ: 251-09-32-1/2-24-6 od 30. travnja 2024., kao i prema Naputku gradonačelnika o postupku zapošljavanja u ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb KLASA: 100-01/21-01/43, URBROJ: 251-02-01-21-9 od 23. srpnja 2021. te dopuni od 2. rujna 2022., posebnom naputku KLASA: 042-02/23-001/2, URBROJ: 251-02-01-23-1, od 21. veljače 2023. te dopuni KLASA: 100-01/24-001/12, URBROJ: 251-01-01-24-1 od 24. siječnja 2024. godine, Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje radnika/radnice na radnom mjestu:
 
RADNI TERAPEUT/KINJA 
na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca
traženi broj radnika/ica: 2 
 
Uvjeti:
- Stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore 
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računalu 
- poznavanje engleskog jezika 
- komunikacijske vještine
- vozačka dozvola B kategorije
- 1 godina radnog iskustva u struci
 
Prednost: kandidati/kandidatkinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi koji su radili s djecom i mladima s višestrukim teškoćama
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje za gore navedeno radno mjesta trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata)
1. Životopis 
2. Dokaz o državljanstvu
3. Dokaz o stručnoj spremi kojim se dokazuje uvjet stručne spreme naveden u natječaju (diploma)
4. Dokaz o položenom stručnom ispitu
5. Potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje/g je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 
Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obaviješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranim kandidatima / kandidatkinjama svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i objavu podataka o izabranim kandidatima/kandidatkinjama (ime i prezime, struka) na web stranici Centra.
Odabrani kandidati/kandidatkinje prije zasnivanja radnog odnosa moraju dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni/dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e se u prijavi pozivaju na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj - Radni terapeut“.

Vrh