Dnevni program

Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“  pruža edukacijsko-habilitacijske programe djeci s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama u razvoju, a ostvaruju se kroz  svakodnevne programske aktivnosti Dnevnog centra te usluge povremenog boravka namijenjene djeci uključenoj u druge programe, a koja imaju potrebu za specifičnim uslugama koje naša ustanova pruža.

Svakodnevne programske aktivnosti provode se u skupinama od 4 do 10 korisnika koje su formirane prema dobi i razvojnim potrebama djeteta.

Kurikulum ustanove nosi obilježje na aktivnosti baziranog kurikuluma gdje su  aktivnosti  baza za učenje u koje  se zatim integriraju ciljevi različitih razvojnih područja – spoznaje, komunikacije, motorike, vizualnog funkcioniranja, socioemocionalnog razvoja.

Principi funkcionalnog i ekološkog modela ostvaruju se kroz izbor visoko relevantnih i funkcionalnih okruženja, aktivnosti i vještina koje su dobi primjerene i najvažnije za pojedino dijete. Kurikulum je usmjeren na dijete te holistički sagledava dijete. Dijete se gleda kroz interakciju njegovih sadašnjih i budućih okruženja i analizu aktivnosti u kojima u tim okruženjima sudjeluje kako bi mu se omogućilo da punopravno sudjeluje u životu svoje okoline.

Dnevni program
Na početku svake godine  edukacijski tim izrađuje djetetov Individualni Plan i Program, uzimajući u obzir potrebe djeteta i obitelji.  U Individualnom Planu i programu određuju se dugoročni i kratkoročni ciljevi koji se tijekom godine, u suradnji s roditeljima, evaluiraju te po potrebi dopunjuju.
Vrh