Natječaj - administrativni referent/ica

04.04.2024.
Natječaj - administrativni referent/ica

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA - radno mjesto administrativni referent/ica

U Zagrebu, 4. travnja 2024. godine

Sukladno Pravilniku o radu i Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb te Suglasnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom KLASA: 554-01/24-003/2, URBROJ: 251-09-32-1/2-24-4 od 27. veljače 2024., kao i prema Naputku gradonačelnika o postupku zapošljavanja u ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb KLASA: 100-01/21-01/43, URBROJ: 251-02-01-21-9 od 23. srpnja 2021. te dopuni od 2. rujna 2022., posebnom naputku KLASA: 042-02/23-001/2, URBROJ: 251-02-01-23-1, od 21. veljače 2023. te dopuni KLASA: 100-01/24-001/12, URBROJ: 251-01-01-24-1 od 24. siječnja 2024. godine Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom- Zagreb raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje radnika/radnice na radnom mjestu:
ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA
na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca
traženi broj radnika/ica: 1

Uvjeti:

 • Srednjoškolsko obrazovanje upravne, ekonomske, tehničke ili opće struke
             ili
 • Preddiplomski ili diplomski stručni ili sveučilišni studij društvenog usmjerenja
 • Poznavanje rada na računalu, uključujući i vještine održavanja računala
 • Poznavanje rada s digitalnom video opremom, uključujući vještine izrade video materijala različitih formata
 • Poznavanje rada s digitalnom fotografskom opremom, uključujući vještine obrade fotografija za aplikaciju kroz različite medije
 • Vještine pripreme materijala za objave na društvenim mrežama
 • Poznavanje tehnologije i funkcionalnosti uredske tehničke opreme
 • Komunikacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • 1 godina iskustva u struci
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje za gore navedeno radno mjesta trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata)
 1. Životopis
 2. Dokaz o državljanstvu
 3. Dokaz o stručnoj spremi kojim se dokazuje uvjet stručne spreme naveden u natječaju (diploma)
 4. Potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje/g je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obaviješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranim kandidatima/kandidatkinjama svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i objavu podataka o izabranim kandidatima/kandidatkinjama (ime i prezime, struka) na web stranici  Dnevnog centra.

Odabrani kandidati/kandidatkinje prije zasnivanja radnog odnosa moraju dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni/dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e se u prijavi pozivaju na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma - Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1 d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj - Administrativni referent“.

Vrh