Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb

22.04.2022.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99.,35/08.,127/19.), članka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22.) i članka 38. st.3. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/15, 23/20 i 3/22), Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ raspisuje
 
 
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) 
Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“
           

 1. Za ravnatelja Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. državljanstvo Republike Hrvatske
 2. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 3. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 4. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22)
 
 1. Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

III. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
– dokaz o stručnoj spremi (valjanu javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme)
– dokaz o radnom iskustvu, ne starije od 1 mjeseca: (elektronički zapis- e-radna knjižica ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručno spremi, radnom vremenu, općini rada-prebivališta i trajanju staža osiguranja)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u trajanju od najmanje pet godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao/obavlja navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovoga natječaja; izvornik)
 
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 
Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, iz koje je vidljivo pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima u odnosu na ostale kandidate.
Kandidati koji se uZakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21).
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).
 
 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
 1. S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
 1. Pisane prijave s prilozima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Dnevnog centra, na adresu: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI „MALI DOM-ZAGREB“ Ulica Matka Baštijana 1d, Zagreb isključivo u zatvorenoj omotnici s obaveznom naznakom: „za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice - NE OTVARATI “.
 
 1. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravovremeno podnese prijavu i traženu dokumentaciju te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
 
 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
 
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
  Sanda Vrljičak

 

Vrh