Natječaj - medicinska sestra zamjena

29.03.2023.
Natječaj - medicinska sestra zamjena

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb, Zagreb, Baštijanova 1d raspisuje

NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na radno mjesto:
  1. Medicinska sestra – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje
 
Uvjeti za radno mjesto:
  • Stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
  • radno iskustvo: 3 godine
  • Iskustvo rada s djecom s teškoćama u razvoju
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi kojim se dokazuje uvjet stručne spreme naveden u natječaju (diploma ili svjedodžba)
  • potvrda o radnom iskustvu - potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje/g je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – zasnivanje radnog odnosa“. 
Na natječaj za gore navedena radna mjesta mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno radno vrijeme. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranim kandidatima/kandidatkinjama svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i objavu podataka o izabranim kandidatima/kandidatkinjama (ime i prezime, struka) na web stranici  Dnevnog centra.

Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni/dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e se u prijavi pozivaju na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Vrh