Otvoren natječaj za radno mjesto logopeda

23.04.2021.
Otvoren natječaj za radno mjesto logopeda

Natječaj za radno mjesto:
Logoped – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme


Uvjeti:
- Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja logopedije
- poznavanje engleskog jezika
- dodatne edukacije iz različitih terapijskih rehabilitacijskih postupaka
- dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
- stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi
- minimalno radno iskustvo 3 godine

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Presliku domovnice
4. Presliku rodnog lista
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
6. Dokaz o radnom stažu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju djece I mladeži “Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „ZA NATJEČAJ “ zaključno s 30. travnja 2021. godine.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Vrh