Otvoren natječaj za radno mjesto čistačice

23.08.2021.
Otvoren natječaj za radno mjesto čistačice

Traži se:


Čistačica – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do 15.7.2022.
 
Uvjeti:

  • Završena osnovna škola
  • Radno iskustvo nije potrebno
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
  1. Životopis
  2. Presliku domovnice
  3. Presliku rodnog lista
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
 
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju djece I mladeži “Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „ZA NATJEČAJ“  zaključno s  30. kolovoza 2021. godine. 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Vrh