Natječaj Glazbeni terapeut

27.06.2023.
Natječaj Glazbeni terapeutDnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom- Zagreb“ raspisuje
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
Glazbeni terapeut/kinja na neodređeno vrijeme,  uz probni rok od 3 mjeseca
Uvjeti:
  • Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti
  • Radno iskustvo od 3 godine
  • Dodatne edukacije iz različith terapijskih rehabilitacijskih postupaka
  • Poznavanje engleskog jezika
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata)
  1. Životopis
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
  5. Dokaz o radnom iskustvu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – zasnivanje radnog odnosa“.  
Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici
Kandidati/kandidatkinje koji/e se u prijavi pozivaju na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Vrh