Suradnja

Mali dom stavlja veliki naglasak na suradnju u različitim znanstveno istraživačkim projektima te suradnju u razmjeni stručnjaka i znanja s domaćim i inozemnim Ustanovama, udrugama, fakultetima i stručnjacima različitih profila.

Jedan od važnih aspekata rada Malog doma je upravo pružanje usluga referalnog centra za problematiku rada s djecom s oštećenjima vida i višestrukim poteškoćama u razvoju, posebno na području procjene vida i rane intervencije pa tako organiziramo stručne posjete, stručno usavršavanje u različitim oblicima, putem seminara ili edukacija za stručnjake iz drugih centara, udruga i institucija.

SURADNJA S FAKULTETIMA
 • pored organiziranja seminara i edukacija za naše stručnjake iz raznih područja rehabilitacije, naši stručnjaci su i mentori na fakultetima
 • studentsku praksu kod nas obavljaju studenti fizioterapije i radne terapije sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, studenti  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Kineziološkog fakulteta te studenti Socijalnog rada s Pravnog fakulteta
 • također partneri smo na projektu Agronomskog fakulteta vezanom uz horti terapiju s našim korisnicima

KONFERENCIJE, SIMPOZIJI, KONGRESI
 • naši stručni djelatnici često sudjeluju kao gosti predavači na stručnim skupovima oftalmologa, rehabilitatora i dr.


ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

ICEVI Europe  (Međunarodna organizacija za edukaciju osoba s oštećenjem vida)
 
 • ICEVI  je organizacija koja okuplja pojedince i  institucije diljem svijeta u cilju zastupanja i promoviranja jednakih mogućnosti školovanja za svu djecu i mlade s oštećenjima vida kako bi mogli ostvariti svoje pune potencijale
 • djelokrug se odnosi na rad s vladajućim strukturama te nevladinim organizacijama u cilju poboljšanja školovanja osoba s invaliditetom
 • članstvom u ovoj organizaciji, različite stručne informacije postaju lako dostupne kao i profesionalni savjeti stručnjaka kroz međusobno povezivanje i umrežavanje, održavanje seminara, konferencija i treninga
 • ICEVI je uključen i u svjetski program prevencije oštećenja vida
 • organizacija je prepoznata od strane UNICEF-a, UNESCO-a, Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda te surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom
 • kontakt osoba za Republiku Hrvatsku - Marijana Konkoli Zdešić, marijana@malidom.hr

DBI – Međunarodna organizacija gluhoslijepih osoba
 • DbI je svjetska organizacija koja se bavi promicanjem usluga za gluhoslijepe osobe
 • DbI okuplja stručnjake, znanstvenike, obitelji gluhoslijepih ljudi i administratore s ciljem podizanja svijesti o gluhoslijepim osobama
 • osnovni je cilj podržati razvoj usluga koje će omogućiti bolju kvalitetu života gluhoslijepoj djeci i odraslima
 • organizacija utječe na razvoj usluga za dobrobit gluhoslijepih osoba i njihovih obitelji diljem svijeta i stvaranje novih znanja olakšavajući komunikaciju i umrežavanje među stručnjacima

EASPD – Europski savez pružatelja usluga za osobe s invaliditetom
 • neprofitna udruga koja se bavi pitanjima osoba s invaliditetom te zastupa rad gotovo 10.000 pružatelja socijalnih usluga i njihovih krovnih udruga
 • na temelju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006), glavni cilj ove organizacije je promicanje izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz učinkovite i visoko kvalitetne sustave pružanja usluga
 • kao član EASPD-a, organizacija članica postaje dio mreže koja će joj pružiti široku osnovu znanja i iskustava te omogućiti praćenje europskih trendova u socijalnom sektoru i utjecaj na iste
 • organizacija članica također prima potrebne novosti u najkraćem roku, omogućuje joj se sudjelovanje u inovativnim projektima, konferencijama, seminarima i tribinama o ključnim temama u području invaliditeta u organizaciji EASPD-a i njihovih partnera
Vrh