Otvorili smo natječaj za radno mjesto njegovatelja

28.05.2021.
Otvorili smo natječaj za radno mjesto njegovatelja

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb, Zagreb, Baštijanova 1d raspisuje
NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. Njegovatelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
  • Završena osnovna škola
  • Završen tečaj – osposobljenost za poslove njegovatelja
           Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti presliku životopisa, svjedodžbe, domovnice i potvrdu o nekažnjavanju.
Rok za prijavu na natječaj je osam dana od objave na mrežnim stranicama.
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu Mali dom-Zagreb, Zagreb, Baštijanova 1 d
s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“ zaključno sa 4. lipnja, 2021.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prednost: kandidati/kinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi sa populacijom djece i mladih sa višestrukim poteškoćama
 
Na natječaj za gore navedeno radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati/kinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. S izabranim kandidatom/kinjom sklopit će se ugovor na neodređeno radno vrijeme. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranom kandidatu/kinji svim kandidatima/kinjama koji su se prijavili na natječaj.
Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.
 
Kandidati će biti pisano obaviješteni  o izboru u roku od 15 dana od izbora.
 
Mali dom -Zagreb

Vrh