Traži se administrativni referent

05.04.2022.
Traži se administrativni referent

Natječaj za radno mjesto:
 
Administrativni referent – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:

  • Četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • minimalno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u području socijalne skrbi – 1 godina
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • napredno služenje računalom
  • iskustvo u radu na EU projektima
  • dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
  1. Životopis
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  3. Elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 1 mjeseca)
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „ZA NATJEČAJ “zaključno s 13. travnja 2022. godine. 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
 

Vrh