PONIŠTENO Natječaj - kućni majstor/kotlovničar/vozač

09.10.2023.
PONIŠTENO Natječaj - kućni majstor/kotlovničar/vozač

Dana 11.10.2023. godine ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" donijela je Odluku o poništenju Natječaja za zapošljavanje radnice/radnika na radnom mjestu: Kućni majstor/kotlovničar/vozač na neodređeno puno radno vrijeme.

Odluku o poništenju Natječaja za zapošljavanje radnice/radnika na radnom mjestu: Kućni majstor/kotlovničar/vozač na neodređeno puno radno vrijeme


________________________________________________________________________________________________________________U Zagrebu, 09.10.2023. godine
 
Sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama  (''Narodne novine'' br. 56/2022) i Suglasnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom KLASA: 554-01/23 – 003/2 URBROJ:  251-09-32 – 1/2–23-6 od 15. rujna 2023.,  prema Naputku gradonačelnika o postupku zapošljavanja u ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb KLASA: 100-01/21-01/43, URBROJ: 251-02-01-21-9 od 23. srpnja 2021. te dopuni od 2. rujna 2022., Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom- Zagreb“ raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje radnika/radnice na radnom mjestu:
 
Kućni majstor/kotlovničar/vozač na neodređeno puno radno vrijeme,
traženi broj radnika/ica: 1,  uz probni rok od 3 mjeseca
 
Uvjeti:

  • Srednjoškolsko obrazovanje
  • Završena izobrazba (ili obveza završavanja u roku od godine dana) za upravljanje i rukovanje kotlovima
  • Položen ispit za vozača B-kategorije
  • Komunikacijske vještine
  • 2 godine radnog iskustva
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje za gore navedeno radno mjesta trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata)
  1. Životopis
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o stručnoj spremi kojim se dokazuje uvjet stručne spreme naveden u natječaju
  4. Potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje/g je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – kućni majstor/kotlovničar/vozač“. 
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.
 

Vrh