Otvoren natječaj za radno mjesto rehabilitatora

19.08.2021.
Otvoren natječaj za radno mjesto rehabilitatora

Natječaj za radno mjesto:
 
Rehabilitator – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:

 • Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja  logopedije
 • poznavanje engleskog jezika
 • dodatne edukacije iz različitih terapijskih rehabilitacijskih postupaka
 • dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
 • stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi
 • radno iskustvo u radu s djecom s višestrukim teškoćama: 1 godina
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Presliku domovnice
 4. Presliku rodnog lista
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 6. Dokaz o radnom stažu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju djece I mladeži “Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „ZA NATJEČAJ “ zaključno s  27. kolovoza 2021. godine. 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Vrh