Natječaj za radno mjesto edukacijskog rehabilitatora

22.02.2023.
Natječaj za radno mjesto edukacijskog rehabilitatoraU Zagrebu, 22. 02. 2023. godine
 
Sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugorora za službenike i namještenike u javnim službama  (''Narodne novine'' br. 56/2022) i Suglasnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, braniteljei osobe s invaliditetom KLASA: 554-01/23 – 003/2 URBROJ:  251-09-32 – 1 /4 – 23- 2 od 1. veljače 2023.  prema Naputku gradonačelnika o postupku zapošljavanja u ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb KLASA: 100-01/21-01/43, URBROJ: 251-02-01-21-9 OD 23. srpnja 2021. te dopuni od 2. rujna 2022 Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom- Zagreb“ raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje radnika/radnice na radnom mjestu:
 
Edukacijski/a rehabilitator/ica na neodređeno puno radno vrijeme,
traženi broj radnika/ica: 1,  uz probni rok od 3 mjeseca
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u skladu s propisima kojima se regulira edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
 • minimalno radno iskustvo 1 godina
 • poznavanje engleskog jezika
 • dodatne edukacije iz različitih terapijskih rehabilitacijskih postupaka
 • dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
 • stručni ispit priznat u sustavu u  socijalne skrbi
 
Prednost: kandidati/kandidatkinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi koji su radili s djecom i mladima s višestrukim teškoćama
 
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje za gore navedeno radno mjesta trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata
 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu
 3. presliku rodnog lista
 4. dokaz o stručnoj spremi kojim se dokazuje uvjet stručne spreme naveden u natječaju (diploma)
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu
 6. potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje/g je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 
Na natječaj za gore navedena radna mjesta mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ne pristupe razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da su povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranim kandidatima/kandidatkinjama svim kandidatima/kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj i objavu podataka o izabranim kandidatima/kandidatkinjama (ime i prezime, struka) na web stranici  Dnevnog centra.
Odabrani kandidati/kandidatkinje prije zasnivanja radnog odnosa moraju dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni/dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e se u prijavi pozivaju na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – zasnivanje radnog odnosa“.  
 

Vrh