Natječaj za logopeda

22.05.2023.
Natječaj za logopeda

Natječaj za radno mjesto:
 
Logoped – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca
 
Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij logopedije
  • stručni ispit priznat u sustavu socijalne skrbi
  • minimalno radno iskustvo 1 godina
  • poznavanje engleskog jezika
  • dodatne edukacije iz različitih terapijskih rehabilitacijskih postupaka
  • dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
 
Prednost: kandidati/kandidatkinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi koji su radili s djecom i mladima s višestrukim teškoćama
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
  1. Životopis
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
  4. Dokaz o radnom iskustvu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom 
„Prijava za natječaj – zasnivanje radnog odnosa“.  

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.

Vrh